ขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการ กรอกแบบสำรวจความพึ่งพอใจผู้ใช้บัณฑิต

ขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการต่างๆแต่ละสาขาวิชาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  กรอกแบบสำรวจความพึ่งพอใจผู้ใช้บัณฑิตทำเพื่อนำขอมูลใช้

เป็นหลักฐานประกอบรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะอุตสาหหกรรมและเทคโนโลยี

ลิ้ง www.idt.rmutr.ac.th

5555

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://alumni.idt.rmutr.ac.th/wp-trackback.php?p=59 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.