ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตประจำปี 2560 กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ

ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตประจำปี 2560คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำเพื่อนำขอมูลใช้

เป็นหลักฐานประกอบรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะอุตสาหหกรรมและเทคโนโลยี

 

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://alumni.idt.rmutr.ac.th/wp-trackback.php?p=57 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.