ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตประจำปี 2559 กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ

ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตประจำปี 2559คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำเพื่อนำขอมูลใช้

เป็นหลักฐานประกอบรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะอุตสาหหกรรมและเทคโนโลยี

ดาวโหลดเอกสาร

 

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://alumni.idt.rmutr.ac.th/wp-trackback.php?p=54 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.