ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2557 กรอกแบบสอบถาม

 

ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2557 กรอกแบบสอบถาม

ขอความอนุเคราะห์ให้กับบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ จบจากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรอกแบบสอบถามข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา 2557 แะละแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลเพื่อที่ทางคณะฯดำเนินการสรุปข้อมูล กรอบแบบฟอร์มดังนี้

บัณฑิตเป็นผู้กรอกแบบประเมิน
1.แบบสอบถามข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา 2557(Link : https://docs.google.com/…/1Cxt1UbNwqVgkDxQrD9QRKvF7Fpa…/edit)

สถานประกอบการ หัวหน้างาน เป็นผู้กรอกแบบประเมิน ในกรณีที่ นศ.เป็นเจ้าของกิจการ นศ. เป็นผู้ทำแบบประเมินเพื่อประเมินตนเอง
2.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 2557 Link : https://docs.google.com/…/1GpUmCOfMXtqzqLEvQ9lze2m…/viewform)

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://alumni.idt.rmutr.ac.th/wp-trackback.php?p=34 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.